เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกียวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ทางด่วนข้อมูล
ติดต่อเรา
โปรแกรมกรมตรวจฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Number of People Online
Number of Visitor
หน้าหลัก >> HOT ISSUE
Start Date : End Date :
Search :
This group only HOT ISSUE All group

HOT ISSUE

ร่วมพิธีเปิดและร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้ความรู้ด้านบัญชีแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป (24 ธ.ค. 2563)
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีเิปิดและร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้ความรู้ด้านบัญชีแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรคีรีมาศ จำกัด เพื่อพิจารณารับรองงบการเงินของสหกรณ์ (3 พ.ย. 2563)
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 โดยนายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้ นางอาภัสร ฝึกฝน ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณารับรองงบการเงิน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่อง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID- 19) ครั้งที่ 4 (30 ส.ค. 2563)
วันที่ 30 สิงหาคม 2563 นายประเสริฐ ชัยสกุล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รับมอบหมายจาก นายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ตามมาตรการป้องกัน
รมว.กระทรวงยุติธรรม และรมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.สุโขทัย (28 ส.ค. 2563)
วันนี้ 28 สิงหาคม 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยพร้อมให้กำลังใจชาวจังหวัดสุโขทัย โดยคณะผู้ติดตามประกอบด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ตรวจสอบบัญชีระหว่างปีสหกรณ์โคนมทุ่งเสลี่ยม จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (26 ส.ค. 2563)
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดยนางกฤษลดา อินทร์ฉ่ำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวรพีพรรณ พาพิมพ์ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์โคนมทุ่งเสลี่ยม จำกัด
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการระดับจังหวัด เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Acu Conference) (26 ส.ค. 2563)
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดยนางกฤษลดา อินทร์ฉ่ำ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้นางนุชนาถ ยานุกูล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการระดับจังหวัด เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อให้คำแนะนำในการปิดบัญชีประจำปีของสหกรณ์บริการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จำกัด (26 ส.ค. 2563)
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดยนางกฤษลดา อินทร์ฉ่ำ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์บริการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จำกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อให้คำแนะนำในการปิดบัญชีประจำปีของสหกรณ์บริการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชี แก่สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินกองทุนสวนยางบ้านห้วยมะนาว จำกัด (26 ส.ค. 2563)
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 โดยนางกฤษลดา อินทร์ฉ่ำ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้สายสอบบัญชีที่ 4 เข้าร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชี ให้แก่ผู้จัดทำบัญชีของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินกองทุนสวนยางบ้านห้วยมะนาว จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้สหกรณ์สามารถปิดบัญชีได้
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 37 สหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด (25 ส.ค. 2563)
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดยนายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ได้มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา อิ่มพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 37 สหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
สอบทานยืนยันยอดทุนเรือนหุ้น โดยตรงกับสมาชิกของสมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านยางซ้าย จำกัด (25 ส.ค. 2563)
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดยนางกฤษลดา อินทร์ฉ่ำนัก วิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวรพีพรรณ พาพิมพ์ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านยางซ้าย จำกัด
เข้าร่วมประชุมกลุ่มแปลงใหญ่อ้อยประชารัฐทุ่งพล้อ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีของกลุ่มฯ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ (24 ส.ค. 2563)
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดยนายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ได้มอบหมายให้ นางนุชนาถ ยานุกูล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมกลุ่มแปลงใหญ่อ้อยประชารัฐทุ่งพล้อ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
ร่วมให้การต้อนรับ นางสุภาพร พิมลลิขิต ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำ ตำบลแม่สำ (24 ส.ค. 2563)
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดยนายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ได้มอบหมายให้ นางกฤษลดา อินทร์ฉ่ำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมให้การต้อนรับ นางสุภาพร พิมลลิขิต ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 (13 ส.ค. 2563)
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 17.30 น. นายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (13 ส.ค. 2563)
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกและปลูกต้นไม้ โครงการรักษ์ดิน สร้างป่า พัฒนาแหล่งน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (13 ส.ค. 2563)
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกและปลูกต้นไม้ โครงการรักษ์ดิน สร้างป่า พัฒนาแหล่งน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย สอบทานยืนยันยอดลูกหนี้เงินกู้เเละทุนเรือนหุ้นของกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านตึก สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (13 ส.ค. 2563)
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดยนายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวรพีพรรณ พาพิมพ์ ผู้สอบบัญชีกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านตึกและสายสอบบัญชีที่ 6 สอบทานยืนยันยอดลูกหนี้เงินกู้และทุนเรือนหุ้น โดยตรงกับสมาชิกของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านตึก
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นิคมสวรรคโลก จำกัด (10 ส.ค. 2563)
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 โดยนายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย พร้อมด้วย นางอาภัสร ฝึกฝน ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ทั้งนี้ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสอนแนะการจัดทำบัญชีให้กับสหกรณ์บริการหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้บ้านป่าคะยาง จำกัด (7 ส.ค. 2563)
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้สายสอบบัญชีที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสอนแนะการจัดทำบัญชีให้กับสหกรณ์บริการหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้บ้านป่าคะยาง จำกัด
สตส.สุโขทัย ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านบัญชีใน “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” (3 ส.ค. 2563)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดย นายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย พร้อมด้วย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ร่วมสอบทานหนี้ สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินศรีสัชนาลัย จำกัด (30 ก.ค. 2563)

Page : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Next>>
FONTSIZE
( แสดงผลใน Google Chrome ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel )