เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกียวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ทางด่วนข้อมูล
ติดต่อเรา
โปรแกรมกรมตรวจฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Number of People Online
Number of Visitor
หน้าหลัก >> HOT ISSUE
Start Date : End Date :
Search :
This group only HOT ISSUE All group

HOT ISSUE

สายสอบบัญชีที่ 4 เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปี สหกรณ์การเกษตรศรีสำโรง จำกัด (15 มิ.ย. 2563)
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดย นายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ได้มอบหมายให้สายสอบบัญชีที่ 4 เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปี สหกรณ์การเกษตรศรีสำโรง จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรศรีเสลี่ยม จำกัด เพื่อพิจารณารับรองงบการเงินของสหกรณ์ (15 มิ.ย. 2563)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรศรีเสลี่ยม จำกัด เพื่อพิจารณารับรองงบการเงินของสหกรณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยนายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้ นางอาภัสร ฝึกฝน ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณารับรองงบการเงิน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย เข้ากำกับ แนะนำการจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์ผู้ปลูกมันสำปะหลังในเขตปฏิรูปที่ดินนำโชค จำกัด ในโครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปีงบประมาณ 2563 (15 มิ.ย. 2563)
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดยนายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้สายสอบบัญชีที่ 5 และนางสาวจิตรานุช มีแพ เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชี เข้ากำกับ แนะนำการจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์ผู้ปลูกมันสำปะหลังในเขตปฏิรูปที่ดินนำโชค จำกัด
สอบทานยืนยันยอดลูกหนี้เงินกู้เเละทุนเรือนหุ้นของกลุ่มเกษตรกรทำนาตลิ่งชัน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (15 มิ.ย. 2563)
สายสอบบัญชีที่ 6 สอบทานยืนยันยอดลูกหนี้เงินกู้และทุนเรือนหุ้น โดยตรงกับสมาชิกของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนาตลิ่งชัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงินของกลุ่มเกษตรกรและสมาชิก
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรบ้านด่านลานหอย จำกัด เพื่อให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ (15 มิ.ย. 2563)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัยร่วมรับฟังการซักซ้อมแนวปฏิบัติการลาในระบบ DPIS และการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการประเมิน ITA ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (15 มิ.ย. 2563)
ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ในการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 (11 มิ.ย. 2563)
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดยนายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้นางนุชนาถ ยานุกูล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ในการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์โคบ้านด่านลานหอย จำกัด เพื่อพิจารณารับรองงบการเงินของสหกรณ์ (11 มิ.ย. 2563)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณารับรองงบการเงิน พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตาม กฏหมาย ระเบียบและข้องบังคับของสหกรณ์
จัดอบรม โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ให้สมาชิกแปลงใหญ่ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหนองไม้กอง (11 มิ.ย. 2563)
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดยนายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ได้มอบหมายให้ นางกฤษลดา อินทร์ฉ่ำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการและบุคลากรในสังกัด จัดอบรม โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนตามนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2563 (5 มิ.ย. 2563)
นายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนตามนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปี สหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (5 มิ.ย. 2563)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดย นายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้สายสอบบัญชีที่ 5 เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปี สหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย เข้ารับการอบรม เรื่อง "การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชี" ผ่านระบบ GIN Conference (5 มิ.ย. 2563)
ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชี เข้าร่วมการอบรม เรื่องเรื่อง "การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชี" ผ่านระบบ GIN Conference
สอบทานยืนยันยอดลูกหนี้เงินกู้เเละทุนเรือนหุ้นของกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านซ่าน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (5 มิ.ย. 2563)
ผู้สอบบัญชีกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านซ่านและสายสอบบัญชีที่ 6 สอบทานยืนยันยอดลูกหนี้เงินกู้และทุนเรือนหุ้น โดยตรงกับสมาชิกของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านซ่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงินของกลุ่มเกษตรกรและสมาชิก
สอบทานยืนยันยอดลูกหนี้เงินกู้เเละทุนเรือนหุ้นของกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านใหม่ชัยมงคล สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (5 มิ.ย. 2563)
สายสอบบัญชีที่ 5 สอบทานยืนยันยอดลูกหนี้เงินกู้และทุนเรือนหุ้น โดยตรงกับสมาชิกของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านใหม่ชัยมงคล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงินของกลุ่มเกษตรกรและสมาชิก เพื่อพิสูจน์ตัวตน
ประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 ผ่านระบบ Microsoft Team ครั้งที่ 4/2563 (4 มิ.ย. 2563)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ ( Operation Team) (4 มิ.ย. 2563)
ร่วมการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ ( Operation Team) อำเภอทุ่งเสลี่ยม
สายสอบบัญชีที่ 2 เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปี สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสัชนาลัย จำกัด (2 มิ.ย. 2563)
เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปี สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสัชนาลัย จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ตรวจแนะนำสหกรณ์การเกษตรบ้านนาต้นจั่น จำกัด อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (2 มิ.ย. 2563)
ผู้สอบบัญชี เข้าตรวจแนะนำสหกรณ์การเกษตรบ้านนาต้นจั่น จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อสอนแนะการจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการในสมุดเงินสด
สายสอบบัญชีที่ 4 สอบทานยืนยันยอดลูกหนี้เงินให้กู้และทุนเรือนหุ้น โดยตรงกับสมาชิกของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนาสารจิตร เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงินของกลุ่มเกษตรกรและสมาชิก (1 มิ.ย. 2563)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดยนายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้ สายสอบบัญชีที่ 4 สอบทานยืนยันยอดลูกหนี้เงินให้กู้และทุนเรือนหุ้น โดยตรงกับสมาชิกของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนาสารจิตร
ผู้สอบบัญชี สายที่ 5 และผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปี สหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก จำกัด (1 มิ.ย. 2563)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดย นายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้ นางจารุวรรณ เพี้ยมแตง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ผู้สอบบัญชี สายที่ 5 และผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

Page : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Next>>