เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกียวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ทางด่วนข้อมูล
ติดต่อเรา
โปรแกรมกรมตรวจฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Number of People Online
Number of Visitor
หน้าหลัก >> HOT ISSUE
Start Date : End Date :
Search :
This group only HOT ISSUE All group

HOT ISSUE

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย จัดโครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร เศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานสำหรับสมาชิกสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2565 (25 ม.ค. 2565)
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดยนายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบให้นางอาภัสร ฝึกฝน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร เศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานสำหรับสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 28 ราย
ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอสวรรคโลก โดยติดตามตรวจเยี่ยมและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 (25 ม.ค. 2565)
วันที่ 25 มกราคม 2565 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดย นายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้ นางวาสนา​ บุญเพ็ง​ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และสายสอบบัญชีที่ 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอสวรรคโลก โดยติดตามตรวจเยี่ยมและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรบ้านโป่งสารจิตร จำกัด เพื่อพิจารณารับรองงบการเงินของสหกรณ์ (24 ม.ค. 2565)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรบ้านโป่งสารจิตร จำกัด เพื่อพิจารณารับรองงบการเงินของสหกรณ์ วันที่ 24 มกราคม 2565 โดยนายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้ นางอาภัสร ฝึกฝน ผู้สอบบัญชีสหกรณ์การเกษตรบ้านโป่งสารจิตร จำกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณารับรองงบการเงิน
“สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย สอนแนะการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่ กลุ่มเกษตรกรทำนายางซ้าย” (24 ม.ค. 2565)
วันที่ 24 มกราคม 2565 โดยนายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้สายสอบบัญชีที่ 4 เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชี ให้แก่ผู้จัดทำบัญชีของ กลุ่มเกษตรกรทำนายางซ้าย พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID- 19) (24 ม.ค. 2565)
วันที่ 22 มกราคม 2565 นายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ได้มอบหมายให้ นายจรูญ แจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID- 19)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย จัดอบรมโครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน (24 ม.ค. 2565)
วันที่ 21 มกราคม 2565 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดยนางกนกลักษณ์ เนียมสวรรค์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้นางสาวฤทัยรัตน์ เลื่อนลอย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ และสายสอบบัญชีที่ 4 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ด้านการทำบัญชีครัวเรือนแก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40 ราย ภายใต้โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ (24 ม.ค. 2565)
เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการทำบัญชีครัวเรือนแก่เกษตรกรภายใต้โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน (24 ม.ค. 2565)
เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการทำบัญชีครัวเรือนแก่เกษตรกรภายใต้โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการทำบัญชีครัวเรือนแก่เกษตรกรภายใต้โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (21 ม.ค. 2565)
เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการทำบัญชีครัวเรือนแก่เกษตรกรภายใต้โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสหกรณ์การเกษตรกงไกรลาศ จำกัด
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด เพื่อกลั่นกรอง และพิจารณาแผนงาน/โครงการที่สหกรณ์ขอกู้เงินฯ (21 ม.ค. 2565)
วันที่ 20 มกราคม 2565 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดย นายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด เพื่อกลั่นกรอง และพิจารณาแผนงาน/โครงการที่สหกรณ์ขอกู้เงินฯ
เข้าติดตามการใช้โปรแกรมฯ ของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคลองกระจง 1 จำกัด (21 ม.ค. 2565)
เข้าติดตามการใช้โปรแกรมฯ ของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคลองกระจง 1 จำกัด เพื่อติดตามและปรับปรุงข้อมูล นวัตกรรมเพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณค่า (Smart4M) ได้แก่ ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารของสหกรณ์ Smart Manage
สอบทานยืนยันยอดลูกหนี้เงินกู้ ลูกหนี้การค้าและทุนเรือนหุ้น โดยตรงกับสมาชิกของสหกรณ์ (21 ม.ค. 2565)
สอบทานยืนยันยอดลูกหนี้เงินกู้ ลูกหนี้การค้าและทุนเรือนหุ้น โดยตรงกับสมาชิกของสหกรณ์
ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ให้แก่สมาชิกแปลงใหญ่อ้อยโรงงานบ้านหัวเขา ต. คลองยาง อ.สวรรคโลก (21 ม.ค. 2565)
วันที่ 20 มกราคม 2565 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดย นายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้ นางนุชนาถ ยานุกูล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ให้แก่สมาชิกแปลงใหญ่อ้อยโรงงานบ้านหัวเขา
ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอศรีนคร (19 ม.ค. 2565)
ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอศรีนคร โดยติดตามตรวจเยี่ยมและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 พร้อมทั้งแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อใช้เผยแพร่ความรู้การจัดทำบัญชี รับ-จ่าย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจการจัดทำบัญชีฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณารับรองงบการเงินของกลุ่มเกษตรกรทำนาคลองมะพลับ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564, 2563, 2562, 2561 และ 2560 (19 ม.ค. 2565)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณารับรองงบการเงินของกลุ่มเกษตรกรทำนาคลองมะพลับ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564, 2563, 2562, 2561 และ 2560 พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร ณ ที่ทำการชั่วคราวกลุ่มเกษตรกรทำนาคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการทำบัญชีครัวเรือนแก่เกษตรกรภายใต้โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (19 ม.ค. 2565)
ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการทำบัญชีครัวเรือนแก่เกษตรกรภายใต้โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสหกรณ์การเกษตรศรีนคร จำกัด โดยมีสมาชิกเข้ารับการอบรม จำนวน 40 ราย ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และตลาดเกษตรกรจังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป (19 ม.ค. 2565)
วันที่ 19 มกราคม 2565 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และตลาดเกษตรกรจังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป
สอนแนะนำการจัดทำบัญชี งบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินให้แก่ผู้จัดทำบัญชีของ สหกรณ์ผู้ปลูกมันสำปะหลังในเขตปฏิรูปที่ดินนำโชค จำกัด (18 ม.ค. 2565)
สอนแนะนำการจัดทำบัญชี งบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินให้แก่ผู้จัดทำบัญชีของ สหกรณ์ผู้ปลูกมันสำปะหลังในเขตปฏิรูปที่ดินนำโชค จำกัด พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตในการดำเนินงานของสหกรณ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (18 ม.ค. 2565)
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 นายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้ นางกนกลักษณ์ เนียมสวรรค์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองจิก เพื่อพิจารณารับรองงบการเงินของกลุ่มเกษตรกร (17 ม.ค. 2565)
วันที่ 17 มกราคม 2565 โดยนายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวกมลพรรณ บุญลือ ผู้สอบบัญชีกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองจิก

Page : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Next>>
FONTSIZE
( แสดงผลใน Google Chrome ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel )