เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกียวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ทางด่วนข้อมูล
ติดต่อเรา
โปรแกรมกรมตรวจฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Number of People Online
Number of Visitor
 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
 
     1. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ปรับเปลี่ยนบทบาท และการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อสอดคล้องกับภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 – 10 เปลี่ยนแปลงไปและการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการปฏิบัต งาน โดยได้แบ่งงานภายในของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เป็น ดังนี1.1 งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารสำนักงาน โดยใช้ระบบ Back office เช่น โปรแกรมระบบสารบรรณ โปรแกรมระบบวันลา เป็นงานระบบการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐ (GFMIS) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณ และการบริหารพัสดุ

1.2 ฝ่ายตรวจสอบและแนะนำด้านการบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
     1.2.1 งานสอบบัญชี
1) สร้างความตื่นตัวในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบโดยจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจของแต่ละสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและประชุมเสนอภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน
2) ประเมินความพร้อมเบื้องต้นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
3) ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
4) กำกับดูแลงานสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

   1.2.2 งานมาตรฐานการสอบบัญชี
1) ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีโดยการสอบทานและให้ความเห็นชอบในผลงานผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี
2) สอบทานความถูกต้องของการกำหนดแนวการสอบบัญชี การปฏิบัติงานตรวจสอบการแสดงความเห็นต่องบการเงินและการจัดทำรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี จากกระดาษทำการงบการเงินและเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งรายงานการสอบบัญชี
3) สอบทาน วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรจากรายงานการสอบบัญชีงบการเงินและกระดาษทำการของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
4) สรุปและแจ้งผลการวิเคราะห์ฐานการเงิน เพื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
   
    1.2.3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) บันทึกข้อมูลตามระบบงานและประมวลผลข้อมูลการปฏิบัติงานตามกระบวนการตรวจสอบบัญชี
2) ประมวลผลข้อมูลภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อจัดทำเป็นรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินรายจังหวัด
3) ใช้โปรแกรม ACL ช่วยตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์
4) แนะนำการใช้และติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท และโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version II
    1.2.4 งานชำระบัญชีตรวจสอบบัญชีของผู้ชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรที่เลิก
    1.2.5 งานแนะนำด้านการบัญชี มีหน้าที่ความรับชอบเกี่ยวกับ
1) สัมมนา นิเทศและเสริมสร้างความพร้อมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อรองรับการตรวจสอบบัญชี ประจำปี ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 – 10 ที่สังกัด
2) ให้ความรู้ด้านการเงินการบัญชีแก่เกษตรกรรายบุคคลตามโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรไทย
3) ให้ความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในโครงการต่างๆ อาทิ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โครงการส่งเสริมสหกรณ์และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โครงการกลุ่มอาชีพ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
 
FONTSIZE
( แสดงผลใน Google Chrome ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel )