เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกียวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ทางด่วนข้อมูล
ติดต่อเรา
โปรแกรมกรมตรวจฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Number of People Online
Number of Visitor
 
บุคคลากรของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ข้าราชการ
1
นายบรรจง  โอภาสนิพัทธ์
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
2
นางอาภัสร    ฝึกฝน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
3
นางกฤษลดา อินทร์ฉ่ำ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
4
นางกนกลักษณ์ เนียมสวรรค์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
5
นางวาสนา บุญเพ็ง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
6
นางจารุวรรณ เพี้ยมแตง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
7
นางสาวรพีพรรณ พาพิมพ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ 
8
นางนุชนาถ ยานุกูล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
9
นางสาวขนิษฐา อิ่มพันธ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
10
นางจุฬาภา กิตติประภานันท์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
11
นางสาวอมรรัตน์ เบี้ยขาว
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

12

นางสาวฤทัยรัตน์ เลื่อนลอย
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
พนักงานราชการ
1
นางสาววริศรา  ท้องฟ้า
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
2
นางสาววนัชนันท์  มีแพ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
3
นางสาวณิชย์ฐกานต์  นาคคำ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
4
นางสาวเพ็ญจันทร์  บุญคุ้ม
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
5
นางสาวนันทนา  แฟงจันทร์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
6
นางสาวมนพร  จินดาเฟื่อง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
7
นางสาวรุ่งรัตน์  คำแหง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
8
นางนภาภรณ์  พรมเกตุ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
9
นางสาวอรษา  อ่ำทอง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
10
นางสาวบุศย์รินทร์  ทรัพย์แย้ม
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
11
นางสาวกันทิมา พลูอ่ำ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
12
นางสาวสุนิสา มาคง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
13
นางสาวมินตรา ศรีจันทร์มาก
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
14
นางสาวอรวรรณ จิตค้ำคูณ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
15
นายรชต  จิตต์คำนึง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ลูกจ้างชั่วคราว / ลูกจ้างประจำ
1
นางสาวรุ่งทิพย์  สุขสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
2
นางสาวพัชรวลัย สายใหม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
3
นางสาว อังศุมาลี นกอินทร์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
4
นางสาวกนกพร  พันธุ์ชนะ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ
5
นางสาวจิตรานุช มีแพ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ
6
นายสมหวัง  ทิพย์บุญตา
พนักงานขับรถยนต์
7
นายวีระ  ทิพย์บุญตา
พนักงานขับรถยนต์
8
นายวุฒิชัย จูหว้า
พนักงานขับรถยนต์

9

นายวัฒนา  กล่อมพิรุณ
พนักงานขับรถยนต์

10

นายประเสริฐ  ชัยสกุล
ยาม

11

นายจรูญ  แจ้งเหตุ
ยาม
12
นายประไม  ท้องฟ้า
เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสาร (ลูกจ้างประจำ)