เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกียวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ทางด่วนข้อมูล
ติดต่อเรา
โปรแกรมกรมตรวจฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Number of People Online
Number of Visitor
 
  
ทำเนียบหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย 
    ชื่อ - นามสกุล                    ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง 
     นายสุทธิพงษ์ ธรรมรักษ์               1  ก.ค.  2526  -   3  มี.ค.  2529
     นายสำรวย หนูแก้ว                     4  มี.ค.  2529  - 10  พ.ย.  2532
     นายเพชร จินดาพราย                10  พ.ย.  2532  - 10  ม.ค.  2535
     นายสงคราม พิทักษ์วาปี             10  ม.ค.  2535  - 19  พ.ค.  2538
     นางนัยนา รอดสุขเจริญ             19  พ.ค.  2538  - 29  ก.ย.  2538
     นางสาวสดศรี พันธุ์วิไล             29  ก.ย.  2538  -   1  ต.ค.  2539
     นางปริยวาท ยุทธวิสุทธิ               1  ต.ค.  2539  - 30  ก.ย.  2541
     นางนัยนา รอดสุขเจริญ               1  ต.ค.  2541  - 21  เม.ย. 2545
     นางลัดดา จิตรายานนท์             21  มิ.ย.  2545  - 27  เม.ย. 2547
     นายวันชัย ไม้วัฒนา                 30  เม.ย. 2547  - 30  ก.ย.  2552
     นางอัมพวัน ทศานนท์                1  ต.ค.  2552  - 22  ธ.ค.  2554 
     นางสาวภัทรมน พงส์พิสิฎฐ์       23  ธ.ค.  2554  -   2  มิ.ย.  2558
     นายณัฐพงษ์ พีระเกียรติขจร        3  มิ.ย.  2558  - 30  ก.ย.  2559
นางชวมณฑ์ ศรีวาลัย
16 มีค. 2560 - ปัจจุบัน