เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกียวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ทางด่วนข้อมูล
ติดต่อเรา
โปรแกรมกรมตรวจฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Number of People Online
Number of Visitor
     
  ทำเนียบหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ชื่อ - นามสกุล            ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

นายสุทธิพงษ์ ธรรมรักษ์        1 ก.ค.2526 - 4 มี.ค.2529
นายสำรวย หนูแก้ว              4 มี.ค.2529 - 10 พ.ย.2532
นายเพชร จินดาพราย          10 พ.ย.2532 - 10 ม.ค.2535
นายสงคราม พิทักษ์วาปี        10 ม.ค.2535 - 19 พ.ค.2538
นางนัยนา รอดสุขเจริญ        19 พ.ค.2538 - 29 ก.ย.2538
นางสาวสดศรี พันธุ์วิไล        29 ก.ย.2538 - 1 ต.ค.2539
นางปริยวาท ยุทธวิสุทธิ         1 ต.ค.2539 - 30 ก.ย.2541
นางนัยนา รอดสุขเจริญ         1 ต.ค.2541 - 21 เม.ย.2545
นางลัดดา จิตรายานนท์       21 มิ.ย.2545 - 27 เม.ย.2547
นายวันชัย ไม้วัฒนา           30 เม.ย.2547 - 30 ก.ย.2552
นางอัมพวัน ทศานนท์           1 ต.ค.2552 - 22 ธ.ค.2554
นางสาวภัทรมน พงส์พิสิฎฐ์   23 ธ.ค.2554 - 2 มิ.ย.2558
นายณัฐพงษ์ พีระเกียรติขจร    3 มิ.ย.2558 - 30 ก.ย.2559
นางชวมณฑ์ ศรีวาลัย           16 มีค.2560 - 30 เม.ย.2563
นายบรรจง โอภาสนิพัทธ์       12 พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน