เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกียวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ทางด่วนข้อมูล
ติดต่อเรา
โปรแกรมกรมตรวจฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Number of People Online
Number of Visitor


สอบทานยืนยันยอดลูกหนี้เงินกู้เเละทุนเรือนหุ้นของกลุ่มเกษตรกรทำนาตลิ่งชัน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
 
   วันที่ 11 มิถุนายน 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดยนายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวรพีพรรณ พาพิมพ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ผู้สอบบัญชีกลุ่มเกษตรกรทำนาตลิ่งชันและสายสอบบัญชีที่ 6 สอบทานยืนยันยอดลูกหนี้เงินกู้และทุนเรือนหุ้น โดยตรงกับสมาชิกของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนาตลิ่งชัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงินของกลุ่มเกษตรกรและสมาชิก เพื่อพิสูจน์ตัวตน ความถูกต้องของข้อมูลและความมีอยู่จริง ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำนาตลิ่งชัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
: *
: *