เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกียวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ทางด่วนข้อมูล
ติดต่อเรา
โปรแกรมกรมตรวจฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Number of People Online
Number of Visitor


สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย กำกับ แนะนำการจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์ผู้ปลูกมันสำปะหลังในเขตปฏิรูปที่ดินนำโชค จำกัด ในโครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปีงบประมาณ2563

    วันที่ 15 มิถุนายน 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดยนายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้สายสอบบัญชีที่ 5 และนางสาวจิตรานุช มีแพ เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชี เข้ากำกับ แนะนำการจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์ผู้ปลูกมันสำปะหลังในเขตปฏิรูปที่ดินนำโชค จำกัด ในโครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ2563 (ครั้งที่2) โดยมีนางประทุม เกิดมั่น ผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชี เข้ารับการกำกับแนะนำการจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาการจัดทำบัญชีให้สหกรณ์สามารถจัดทำบัญชีในเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตจากการสอนแนะแก่ผู้จัดทำบัญชีเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ ณ ที่ทำการสหกรณ์ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
: *
: *