เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกียวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ทางด่วนข้อมูล
ติดต่อเรา
โปรแกรมกรมตรวจฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Number of People Online
Number of Visitor
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ระดับจังหวัดครั้งที่ 1

วันที่ 25 พ.ย. 2564

   วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดย นายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้ นางนุชนาถ ยานุกูล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ระดับจังหวัดครั้งที่ 1 เพื่อรับทราบผลปฏิบัติการ งานตามนโยบายสำคัญด้านการเกษตรและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนความต้องการ การพัฒนากิจการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการฯ ที่จะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ในการผลิต การแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้านการเกษตร ที่ผ่านการพิจารณาของคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอแล้ว ณ อาคารฝึกอบรมเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย โดยมี นางจันทิรา โยธิการ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในที่ประชุม
: *
: *
FONTSIZE
( แสดงผลใน Google Chrome ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel )