เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกียวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ทางด่วนข้อมูล
ติดต่อเรา
โปรแกรมกรมตรวจฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Number of People Online
Number of Visitor
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำนาปากพระ

วันที่ 25 พ.ย. 2564

   วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดยสายสอบบัญชีที่ 6 เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำนาปากพระ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษาคม 2564 โดยเข้าตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้อง และสอบทานหนี้สินโดยตรงกับสมาชิก เพื่อรวบรวมใช้เป็นหลักฐานที่เพียงพอและเหมาะสมในการแสดงความเห็นต่องบการเงินของผู้สอบบัญชีกลุ่มเกษตรกรต่อไป ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรฯ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
: *
: *
FONTSIZE
( แสดงผลใน Google Chrome ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel )