เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกียวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ทางด่วนข้อมูล
ติดต่อเรา
โปรแกรมกรมตรวจฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Number of People Online
Number of Visitor
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรคีรีมาศ จำกัด เพื่อพิจารณารับรองงบการเงินของสหกรณ์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรคีรีมาศ จำกัด เพื่อพิจารณารับรองงบการเงินของสหกรณ์
 
     วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 โดยนายบรรจง โอภาสนิพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้ นางอาภัสร ฝึกฝน ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณารับรองงบการเงิน พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้องบังคับของสหกรณ์ ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรคีรีมาศ จำกัด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุุโขทัย
: *
: *
FONTSIZE
( แสดงผลใน Google Chrome ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel )